1427687155-img_0176s1

1427687155-img_0176s1

ớt ,ớt của quí ,cay,ớt đỏ ,ớt hiểm,trồng trọt ,tương ớt , kiểng